CARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL ZákladováníCARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

CARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

Vysoce kvalitní sprej na základování plastů. Barva - stříbrná.

Kód: 4-435-0400
 
253,- CZK
Do košíku

CARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

Aplikace
Produkt se používá jako prostředek ke zlepšení přilnavosti pro téměř všechny plasty kromě polyetylénu.

  • rychlé sušení při pokojové teplotě
  • výborná přilnavost k plastům
  • obsahuje stříbrný pigment ke kontrole aplikace
  • může být přelakován jakýmkoli vodním a rozpouštědlovým autolakem

Podklady
Většina plastů, polyesterový tmel, broušený nátěr G.R.P, staré laky.

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění


, , ,


Nebezpečí !


Obsahuje nebezpečné látky:

uhlovodíky, C7-C9, n-alkany izoalkány, cyklické


Výstražné upozornění:

H220 Extrémně hořlavý plyn. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P381 Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA