RAPTOR 2K ČERNÝ SPREJ, 400 ml

Úvod RAPTOR 2K ČERNÝ sprejRAPTOR 2K ČERNÝ SPREJ, 400 ml

RAPTOR 2K ČERNÝ SPREJ, 400 ml

 

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • dvousložkový - po aktivaci použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování)
Kód: 5010796111427
 
902,- CZK
Do košíku

RAPTOR 2K ČERNÝ SPREJ, 400 ml

Teoretická vydatnost: cca 1,3 m2 - v závislosti od textury


TRVANLIVÝ

 • chrání před mechanickým poškozením, odolný vůči skvrnám
 • chrání proti rzi a korozi

UV ODOLNÝ

 • přináší vysoký stupeň odolnosti

VODĚODOLNÝ

 • poskytuje povrch odolný vodě, vlhkost udržuje na povrchu a snižuje riziko vzniku koroze
 • vodotěsný, flexibilní, pomáhá tlumit zvuk a vibrace

ODOLNOST

 • odolný vůči pohonným hmotám, hydraulickým olejům, zvířecí moči, slané vodě a dalším

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

 • jednoduché použití - stačí NAMÍCHAT - ZAMÍCHAT - NASTŘÍKAT® (viz návod níže)
 • poskytuje výbornou přilnavost na mnoha podkladech
 • nanášením podvozkovou pistolí, válečkem nebo štětcem získáte různé textury
 • není třeba aplikovat vosk, není nutná následná péče

POZOR! po aktivaci je použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování produktu)


Tužidlo je součástí balení.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Od 24. srpna 2023 se před průmyslovým nebo profesionálním použitím vyžaduje přiměřená odborná příprava.


 

Aktivace spreje

 

Správná aplikace

 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

,

Nebezpečí


 

Obsahuje nebezpečné látky:

reakční směs: a-hydro-ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen) aα- {3- [3- (2H-benzotriazol) -2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyl} -ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen); reakční směs bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu; hexamethylen diisokyanát, oligomeryObsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.


Výstražné upozornění:

 

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 -Způsobuje vážné podráždění očí. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Může vyvolat alergickou kožní reakci.


Bezpečnostní upozornění:

 

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261 - Zamezte vdechování aerosoly, páry, dýmu.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.


 

 

Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA