Obchodní podmínky

Úvod KontaktObchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je


I. Základní údaje


Prodávající: RENOJAVA s.r.o., Jána Pavla II. 14495/1A, 080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO: 31727077

DIČ: 2020524231

IČDPH: SK2020524231

Číslo účtu: IBAN: SK56 0200 0000 0000 7120 5572 BIC: SUBASKBX

zapsaná v obchodním rejstříku: Okresní soud Prešov, vložka č.: vl.č.3022/P

Kontaktní údaje:

tel: +421 915 640 484, +421 51 77 21 789
mail: objednavka@renojava.sk

(dále jen "prodávající")

a

kupujícím (dále kupující/spotřebitel), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

se sídlem v Prešově

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1,  Slovenská republika
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. +421 51 77 21 597 fax. č. +421 51 77 21 596

e-mail: po@soi.sk

 

Adresa na uplatnění reklamací, odstoupení od smlouvy, podnětů a stížností:

RENOJAVA s.r.o., Jána Pavla II. 14495/1A, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31 727 077


2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky zboží výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Množství, rozměry, vlastnosti, ceny, a ostatní údaje obsažené na www stránkách prodávajícího, katalozích, prospektech a jiných jeho tiskovinách jsou závaznými údaji. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

zboží bez vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,

zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky,

zboží vybavené českými návody k obsluze, použití, bezpečnostními upozorněními, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.


3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením a kupující má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy § 1820 ods. 1 písmeno f Občanského zákoníku, spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání kupujícího pořídit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše pořizovacích nákladů zboží.


Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný kupující, kupující neodpovídá na e-maily atd.),

zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě a neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 14 kalendárních dnů.

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Způsob uzavírání kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e‐mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen „objednávka“).

2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo emailové potvrzení nebo potvrzení prostřednictvím soukromé zprávy prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“.

3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen:

a. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

b. zajistit, aby dodané zboží splňovalo povinnosti stanovené v platných právních předpisech ČR,

c. předat kupujícímu nejpozději spolu s produktem v písemné nebo i elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (údaje o vlastnostech zboží, návody k montáži, obsluze, použijte, údržbu, bezpečnostní upozornění v českém jazyce, formulář na odstoupení od smlouvy, záruční list / je-li požadován spotřebitelem, respektive pokud prodávající poskytne delší záruční dobu než je zákonná záruční doba / doklad o koupi produktu).

2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

6. Práva a povinnosti kupujícího

1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů (Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího) ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší.

2. Spotřebitel ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda zboží bylo použito nebo má vady. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

3. Spotřebitel:

a. převezme zakoupené nebo objednané zboží,

b. zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c. potvrdí převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4. Spotřebitel má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

7. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání zboží.

Dodání zboží je možné následujícím způsobem:

- osobní odběr v prodejně RENOJAVA s.r.o., Prešov, Jana Pavla II 1/A, Slovensko

- doručení kurýrem

- doručení přepravní společností

 

2. Cena a placení.

Cena dopravy se odvíjí od váhy objednávky. Doprava zboží se uskutečňuje přes přepravní společnosti TOPTRANS a Packeta.

Ceník dopravy platný od 31.10. 2022:

 

Přeprava kurýrem

Hmotnost objednávky

 

Cena s DPH v CZK

0  – 0,5 Kg

 

385,- Kč

0,5 – 5 Kg

 

405,- Kč

5 – 15 Kg

 

576,- Kč

16 – 30 Kg

 

854,- Kč

30 – 50 Kg

 

1196.- Kč

50 – 200 Kg

 

1566.- Kč

nad 200 000,- Kč

 

zdarma

 

Přeprava Packeta

Hmotnost objednávky

 

Cena s DPH v CZK

0  – 5 Kg

 

90,- Kč

5 – 10 Kg

 

170,- Kč

10 – 20 Kg

 

340,- Kč

20 – 30 Kg

 

510,- Kč

 

Cena dodání zboží je platná v rámci území České republiky. Při zasílání zboží do jiné země se přepravní náklady kalkulují individuálně na základě smlouvy o ceně přepravného mimo území Slovenské republiky. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) podle Zákon o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění.


Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu VÚB eCard. Informace o platební bráně: https://www.vub.sk/firmy-podnikatelia/platby/ecard/ 

c) Dobírkou.V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.


3.V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího ve VÚB Bance Praha č.účtu: 000107-1191711108/6700 (IBAN: CZ41 6700 0001 0711 9171 1108), VS: číslo objednávky.

4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího náhradu za vzniklé náklady na objednání a dodávku nezaplaceného zboží

7. Náklady spojené s vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

8. Ceny zboží uvedené na www stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží. Ceny uvedené v tištěném ceníku prodávajícího jsou platné do vydání nového ceníku.

9. Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, v případě platby převodem na účet prodávajícího, nebo uhrazením hotovosti kurýrovi, nebo při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

10. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

11. Doklad o koupi vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

12. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

13. K ceně zboží je připočtena cena přepravy zboží, tak jak je výše uvedeno v bodě 7.2.

14. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

15. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení.

16. Kupující převezme zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.

17. Množství, rozměry a ostatní údaje o vlastnostech zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou závaznými údaji.

18. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

19.V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující převezme zboží osobně nebo zajistí, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepíše protokol o doručení a předání zboží . Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné plnomocenství. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

20. Kupující zkontroluje zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, tuto skutečnost oznámí dopravci a za jeho přítomnosti zkontroluje stav zboží. Dopravu zboží zajišťuje prodávající.

21. V případě, že je dodáno poškozené zboží, kupující uplatní u prodávajícího reklamaci zboží resp. odstoupení od smlouvy u kupujícího.

22. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 14 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Nedohodnou-li se prodávající a spotřebitel na náhradním plnění, je prodávající povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služeb. Při náhradním plnění je prodávající povinen spotřebiteli dodat zboží nebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně.

 

8. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

9. Autorská práva

Autorská práva se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. Autorský zákon.

 

10. Osobní a platební údaje a jejich ochrana

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu.

2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a emailovou adresu.

3. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat kdykoli písemnou formou.

4. Prodávající nepřichází do kontaktu s informacemi o platebních kartách ani s informacemi o přihlašovacích jménech ani heslech ani kódech zadávaných kupujícím při platbě za zboží. Za ochranu těchto údajů jsou v plném rozsahu zodpovědní provozovatelé platebních bran.


11. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § ustanovením §1829 Občanského zákoníku. Prodávající je povinen převzít zboží a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.


2. Odstoupení od smlouvy kupující učiní písemnou formou. Do odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek kupující uvede identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

3. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním a doručením zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo podobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

4. Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující učinil návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během které kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetové stránce nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží, náklady na doručení zboží.


12. Zachování mlčenlivosti

Kupující je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o všech informacích, které jsou mu zpřístupněny v souvislosti s dodávkami od prodávajícího a které může považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známé z veřejných zdrojů. 


13. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

3. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e‐mailových zpráv.

4. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení následujících zákonů a nařízení:

a. Zákon č. 634/1992 Sb. o Ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

b. Zákon č. 480/2004 Sb. o Některých službách informační společnosti,

c. Zákon č. 110/2019 sb. o Zpracování osobních údajů,

d. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 11.1. Obchodních podmínek je kupující povinen zboží zaslat prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení a kupující nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má nárok na to, abychom mu byla vráena Cena za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který prodávající pro dodání Zboží nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí prodávající i náklady spojené s navrácením zbož, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který při dodání Zboží prodávající nabízel.

7. Spotřebitel je případně povinen uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 1849 Občanského zákoníku, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas.

8. Prodávající dodržuje kodex chování, a spotřebitel se může s nimi seznámit na emailový požadavek od prodávajícího.

9. Délka trvání smlouvy - během platnosti záruční doby, podmínky vypovězení smlouvy jsou výše uvedeny.

10. Případná řešení vzniklého sporu lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím vzájemné dohody.

 

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy. Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí výrobku. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese: objednavka@renojava.sk Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na adrese: RENOJAVA s.r.o., Jana Pavla II. 14495/1A , 080 01 Prešov, Slovenská republika nebo stáhněte z tohoto odkazu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám.To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu.

3Máte-li zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář na odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky. Využijete-li této možnosti, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem).

4. Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

5. Informace uvedené v tomto poučení tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

6. Spotřebitel odesláním objednávky a stisknutím tlačítka „objednávka s povinností platby“ výslovně potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

7. Prodávající neprodleně po uzavření smlouvy uzavřené na dálku, nejpozději spolu s dodáním zboží, poskytuje spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči. Potvrzení obsahuje: - všechny informace uvedené v § 1820 Občanského zákoníku, pokud prodávající neposkytl tyto informace spotřebiteli na trvanlivém nosiči již před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku.

8. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy který mu předal prodávající.

10Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku.

11Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

 

Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.

2. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

3. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

4. Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět prodávajícímu poštou, prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podle odstavce 1.

5. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím něj pověřené osoby.

Povinnosti a oprávnění spotřebitele při odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

2. Spotřebitel je oprávněn vrácení zboží, které nabyl na základě smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní, prodávajícímu odepřít až do doby, kdy prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu za zboží nebo službu.

3. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo pokud nesplnil povinnost podle  § 1820 odst. 1 písmena g Občanského zákoníku.

4. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle§ 1820 odst. 1 písmena f Občanského zákoníku. V Prešově, dne 4.11.2022

Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA