RAPTOR BÍLÝ

Úvod RAPTOR BÍLÝRAPTOR BÍLÝ

RAPTOR BÍLÝ

Stejná receptura kvalitního odolného nátěru RAPTOR - nyní v bílém odstínu.

 

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný do nejtěžších situací

Balení:

 • 0,95 l (0,71 l RAPTOR + 0,24 l tužidlo) = 1 lahvové balení
 • 3,8 l (4x0,71 l RAPTOR + 0,96 l tužidlo) = 4 lahvové balení
 
 
 
999,- CZK
Do košíku

RAPTOR BÍLÝ

RAPTOR ochranný nátěr bílý 4 lahvové balení - pokrývá množství automobilových, komerčních, námořních a flotilových aplikací. Stejně vynikající RAPTOR receptura - nyní v bílém!


Barevná specifikace:    General Motors Fleet White
Kód barby:    WA8624


RAPTOR ochranný nátěr je odolný uretanový nátěr, který poskytuje povrchům ochrannou bariéru odolávající nejtěžším situacím. Vyvinutý pro odolávání vůči většině klimatických podmínek. RAPTOR ochranný nátěr je UV, vodě, škrábancům a znečištění odolný. Chrání tak nejdrsnější průmyslové povrchy, jakož i malé plochy, na které denně spoléháte. RAPTOR ochranný nátěr je odolný, dobře vypadá a vydrží velmi dlouho.


Tužidlo je součástí balení.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Od 24. srpna 2023 se před průmyslovým nebo profesionálním použitím vyžaduje přiměřená odborná příprava.


TECHNICKÝ LIST


Míchání odstínů RAPTOR bílý a černý


Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

,


Nebezpečí


 

Obsahuje nebezpečné látky:

aceton; rozpouštědlová nafta (ropná), lehká aromatická; n-butylacetát; reakční směs: a-hydro-ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen) aα- {3- [3- ( 2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyl} -ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen); reakční směs bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu


Výstražné upozornění:

 

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Může způsobit ospalost nebo závratě.


Bezpečnostní upozornění:

 

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261 - Zamezte vdechování dým, aerosoly, páry.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

 

Složka B - Tužidlo


, ,


Varování


Obsahuje nebezpečné látky:

etylbenzen; hexametylen diisokyanat, oligomery


Výstražné upozornění:

H226 - Hořlavá kapalina a páry.H315 - Dráždí kůži.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.H373 - Může způsobit poškození orgánů (sluchový orgán) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování). EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.


Bezpečnostní upozornění:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260 - Nevdechujte aerosoly, páry.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

Související zboží

RAPTOR Profesionální aplikační pistole

RAPTOR Profesionální aplikační pistole

Nabízí aplikaci profesionálního konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.
(Manometr není součástí balení.)

skladem
2 078,- CZK
Raptor černý - 4 lahvové balení

RAPTOR ČERNÝ

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace

Balení:

 • 0,95 l (0,71 l RAPTOR + 0,24 l tužidlo) = 1 lahvové balení
 • 3,8 l (4x0,71 l RAPTOR + 0,96 l tužidlo) = 4 lahvové balení
skladem
od 999,- CZK
RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

2K vysoce kvalitní základ, speciálně navržený pro použití pod ochranný nátěr RAPTOR.
Obsahuje směs antikorozních přísad, které pomáhají zabraňovat rezavění a korozi s vynikající odolností vůči soli.


skladem
1 080,- CZK
Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ 450 ml

Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ 450 ml


POUŽITÍ: podklad pod RAPTOR na zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

skladem
396,- CZK
ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

 

POUŽITÍ: antikorozní a přilnavostní podklad pod RAPTOR pro zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: ocel, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná ocel, plně vytvrzená barva, polyesterová vrstva

skladem
387,- CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA