RAPTOR 1K ČERNÝ sprej

Úvod RAPTOR 1K ČERNÝ sprejRAPTOR 1K ČERNÝ sprej

RAPTOR 1K ČERNÝ sprej

 

Nátěr je odolný vůči vodě, UV záření, zabraňuje korozi a vyblednutí od slunce.

Je ideální pro vozidla, přívěsy, zábradlí, schody, kovový nábytek a pod. 

V porovnání s 2K sprejem - nižší odolnost ale jednodušší aplikace.

 

 
494,- CZK
Do košíku

RAPTOR 1K ČERNÝ sprej

1K VÍCEÚČELOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

Díky svému složení vytváří povrch, který je odolný vůči oděru s vynikající přilnavostí ke připravenému povrchu – kov, hliník, skleněná vlákna, plast, dřevo apod. Tryska se neucpává. Produkt je snadno použitelný, vytváří strukturovaný povrch a rychle schne.

 

VLASTNOSTI A VÝHODY

  • Texturovaný povrch
  • Trvanlivý a vodě odolný, zabraňuje korozi
  • UV odolný, zabraňuje vyblednutí na slunci
  • Výborná přilnavost ke připravenému kovu, hliníku, skleněným vláknům, plastu, dřevu
  • Snadné použití • Ideální pro kutily, nadšence péče o auta
  • Není nutná maska s přívodem vzduchu nebo stříkací kabina
  • Produkt je již úspěšně uveden na trhu v USA

na karosériedílnadodávkadůmkempvoda - lodězáhrada


ODOLNOST

RAPTOR Multi-Use Aerosol je 3krát tvrdší než jiné standardní 1K nátěry. 

VYDATNOST
cca 1 m² z 1 balení / 2 vrstvy.

SCHNUTÍ
Suchý na dotyk při 20 °C za méně než 60 min. Přelakovatelný může být po 3 - 4 hod.

TRVANLIVOST
Doba použitelnosti v originálních nádobách je 5 let. Po použití doporučujeme trysku vyčistit, aby se maximalizovala životnost aerosolu a jeho opětovné použití.

 

APLIKACE

1. Odstraňte nečistoty, olej, mastnotu, vosk a dobře odmastěte.

2. Přebruste brusným papírem (P80 – P120) a znovu očistěte, osušte a odmastěte.

3. K dosažení optimálních výsledků (surová ocel, hliník, pozink) naneste 1–2 jemné stejnoměrné vrstvy RAPTOR Základ 1K na kovové povrchy (ACID#8) - Acid Etch Primer a nechte 20 minut schnout před aplikací. Plasty by měly být ošetřeny RAPTOR Univerzální aktivátor, základ (GRIP#4) - Adhesion Promoter. UPOZORNĚNÍ: Tento produkt nedoporučujeme aplikovat na termoplastické akryláty.

4. Před použitím sprej protřepejte nejméně 2 minuty.

5. Aplikujte v 1 - 2 vrstvách ze vzdálenosti cca 30 cm při teplotě cca 20 °C.

6. Druhou vrstvu nastříkejte po 10–15 minutách.

 

Video (sk.):

 


 


Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

, ,

Nebezpečí


 

Obsahuje nebezpečné látky:

Reakční směs a-3- (3- (2H-Benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl) propionyl-co- hydroxypoly (oxyetylén) a a-3- (3- (2H-benzotriazol- 2-yl) -5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl) propionyl-co-3- (3- (2H-Benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl) propionyloxypoly (oxyetylén); Reakční směs bis (1,2,2,6,6-pentametyl- 4-piperidyl) Šebák a methyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebakát; methylacetát.  


Výstražné upozornění:

 

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 -Způsobuje vážné podráždění očí. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.  H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Bezpečnostní upozornění:

 

P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice. P391 Uniklý produkt seberte. P405 Skladujte uzamčené. P410+412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.  P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.


 

 

Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA