CARFIT - Základ na plasty 1 l

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL ZákladováníCARFIT - Základ na plasty 1 l

CARFIT - Základ na plasty 1 l

Jedokomponentní přilnavostní základ na plasty.

Kód: 4-355-1000
 
648,- CZK
Do košíku

CARFIT - Základ na plasty 1 l

Aplikace
Používá se na základování plastových částí před aplikací následujících materiálů. Vhodné na většinu plastů používaných v automobilovém půmyslu (plasty na výrobu nárazníků, atd.).

  • výborná přilnavosť
  • rychlé schnutí
  • mírně stříbrné zabarvení pro snadnější aplikaci

Podklady
ABS (kopolymér akrylonitril-butadién-styrén), EP (epoxidy/lamináty), PA (polyamid), PBTP (polybutyléntereftalát), PC (polykarbonát), POM (polyoxymetylén), PP/EPDM (kopolymér), PPO (polypropylénoxid), PUR (polyuretán) měkký a tvrdý, PVC (polyvinylchlorid), OEM nátěry.

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

,

 

Nebezpečí

 

Obsahuje nebezpečné látky: xylen, ethylacetát, 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on, ethyl benzen.

 

Výstražné upozornění:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.
Copyright 2018 - 2022 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA