CARFIT - Základ na plasty 1 l

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL ZákladováníCARFIT - Základ na plasty 1 l

CARFIT - Základ na plasty 1 l

Jedokomponentní přilnavostní základ na plasty.

Kód: 4-355-1000
 
648,- CZK
Do košíku

CARFIT - Základ na plasty 1 l

Aplikace
Používá se na základování plastových částí před aplikací následujících materiálů. Vhodné na většinu plastů používaných v automobilovém půmyslu (plasty na výrobu nárazníků, atd.).

  • výborná přilnavosť
  • rychlé schnutí
  • mírně stříbrné zabarvení pro snadnější aplikaci

Podklady
ABS (kopolymér akrylonitril-butadién-styrén), EP (epoxidy/lamináty), PA (polyamid), PBTP (polybutyléntereftalát), PC (polykarbonát), POM (polyoxymetylén), PP/EPDM (kopolymér), PPO (polypropylénoxid), PUR (polyuretán) měkký a tvrdý, PVC (polyvinylchlorid), OEM nátěry.

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

 

Pozor

 

Obsahuje nebezpečné látky: orto-xylen; xylen; meta-xylen; para-xylen

 

Výstražné upozornění:

H226 Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. (H312+H332), Dráždí kůži. (H315)   

 

Bezpečnostní upozornění:

Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraném prostoru. (P271), Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana obličeje. (P280), PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím voda a mýdlo. (P302+P352), PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a umožněte jí pohodlně dýchat. (P304+P340), Odstraňte obsah/obal v souladu s místní/národní legislativou. (P501)
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA