EP VERNICI EPOZINC - Antikorozní epoxidový základ 1 L kit

Úvod RAPTOR ZÁKLADEP VERNICI EPOZINC - Antikorozní epoxidový základ 1 L kit

EP VERNICI EPOZINC - Antikorozní epoxidový základ 1 L kit

Dvousložkový, epoxidový, polyamidový antikorozní nátěr na bázi netoxických antikorozních pigmentů. Velmi dobře odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám. Vynikající přilnavost na železo, pozinkovaný plech a lehké slitiny. Poskytuje výborné protikorozní vlastnosti.

Kód: 8032958938999
 
413,- CZK330,40 CZK
Do košíku

EP VERNICI EPOZINC - Antikorozní epoxidový základ 1 L kit

Charakteristika

Antikorozní adhezní základní nátěr, který zaručuje vytvoření jednotného povrchu. Díky své receptuře je vhodný i pro aplikaci na velké plochy.

 

VLASTNOSTI A VÝHODY:

  • vylepšená technologie pryskyřice s přilnavostí k holému kovu a jiným povrchům
  • podporuje optimální výkon tím, že prodlužuje životnost ochranného nátěru
  • vydatnost přibližně 7 – 8 m²/l
  • odstín: šedý RAL 7040
  • balení: složka A + B (tužidlo EPODUR Q118)

 

 

 

TECHNICKÝ LIST

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění


Složka A


, ,


Pozor


Obsahuje nebezpečné látky:

reakční směs etylbenzénuam-xylénuap-xylenu (benzen <0,01%) 4,4'-isopropylidenediphenol, oligomerní reakční produkty s 1-chloro-2,3-epoxypropánom (mw> 700) uhlovodíky, c9, aromatické, methylisobutylketon.


Výstražné upozornění:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Bezpečnostní upozornění:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.P370 + P378 V případě požáru: Použijte suchý hasicí prášek / hasící pěnu.


Složka B - Tužidlo


, , ,
Nebezpečí !


Obsahuje nebezpečné látky:

reakční směs ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu (benzen <0,01%); 2,4,6-tris [(dimethylamino) methyl] fenol; izobutylalkohol.


Výstražné upozornění:

H226 - Hořlavá kapalina a páry.H315 - Dráždí kůži.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.H373 Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.


Bezpečnostní upozornění:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260 - Nevdechujte aerosoly, páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA