MENZERNA 400 Heavy Cut - Leštící pasta

Úvod MENZERNAMENZERNA 400 Heavy Cut - Leštící pasta

MENZERNA 400 Heavy Cut - Leštící pasta

Brusná pasta vhodná pro odstraňování vážných poškození laku a také pro práci s keramickými laky.

 
 
 
324,- CZK
Do košíku

MENZERNA 400 Heavy Cut - Leštící pasta

Efektivní a spolehlivá brusně-leštící pasta vhodná pro odstraňování vážných poškození laku a také pro práci s keramickými laky. Neobsahuje žádný silikon, má nízkou tvorbu prachu a vysoký brusný účinek.

 


Balení: 0,25 l / 1 kg

 


Máte-li zájem o vzorek produktu (20 ml) můžete si jej KOUPIT ZDE!

 

Postup při leštění

 

 

TECHNICKÝ LIST (sk)

 

 

 

menzerna logo

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

 

Nebezpečí!

 

Obsahuje nebezpečné látky: Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne ťažký.

 

Výstražné upozornění:

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. .H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Bezpečnostní upozornění:

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P501 -Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady vsouladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

 

 

Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA