KAPCI - Ředidlo Normal 600

Úvod POMOCNÝ MATERIÁLKAPCI - Ředidlo Normal 600

KAPCI - Ředidlo Normal 600

K ředění produktů RAPTOR za účelem získání konkrétní konzistence pro stříkání. (maximálně 15%)

Kód: 100465
 
 
 
122,- CZK
Do košíku

KAPCI - Ředidlo Normal 600

Je určeno k ředění produktů RAPTOR černý / bílý / tónovaný za účelem získání konkrétní konzistence pro stříkání. (maximálně 15%)

 

Balení: 0,5 l / 5 l

 


Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

,

 

Pozor!


Obsahuje nebezpečné látky:

butyl acetát

 

Výstražné upozornění:

H226 Hořlavá kapalina a páry., H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

 

Bezpečnostní upozornění:

P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně, horkých povrchů. Nekuřte., P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Odstraňte/svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou/sprchou. Po vdechnutí: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a uložte do oddechové polohy, která bez pohybu umožní pohodlné dýchání

Související zboží

Poměrový míchací kelímek

Poměrový míchací kelímek

Vysoce kvalitní plastové kelímky odolné vůči rozpouštědlům určené pro míchání nátěrových materiálů s tužidly a ředidly v různých poměrech.


Možné zakoupit:

  • samostatný pohár
    samostatné víko

Pokud si přejete koupit pohár s víkem, prosím, vložte do košíku jak pohár tak příslušné víko.

skladem
od 5,- CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA