RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

Úvod RAPTOR ZÁKLADRAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

2K vysoce kvalitní základ, speciálně navržený pro použití pod ochranný nátěr RAPTOR.
Obsahuje směs antikorozních přísad, které pomáhají zabraňovat rezavění a korozi s vynikající odolností vůči soli.


Kód: 5010796109967
 
1 080,- CZK
Do košíku

RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l


VLASTNOSTI A VÝHODY:

  • vylepšená technologie pryskyřice s přilnavostí k holému kovu a jiným povrchům
  • podporuje otimální výkon tím, že prodlužuje životnost ochranného nátěru
  • může se aplikovat přímo na povrchovou rez**
  • může se aplikovat mokré do mokrého
  • výdatnost približně 7m² při 75µ z 1 litru

Tužidlo je součástí balení.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Od 24. srpna 2023 se před průmyslovým nebo profesionálním použitím vyžaduje přiměřená odborná příprava.

 

** Kov musí být připravený v souladu s technickým listem

 

 

TECHNICKÝ LIST 
Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění


Složka A


, ,


Nebezpečí


Obsahuje nebezpečné látky:

4,4'-isopropylidenediphenol, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane MW > 700


Výstražné upozornění:

H226 -Hořlavá kapalina a páry.H315 -Dráždí kůži.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 -Způsobuje vážné podráždění očí.H373 -Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Bezpečnostní upozornění:

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P273 -Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 -Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P303+P361+P353 -PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305 -PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Nejprve oplachujte velkým množstvím vody a v případě nutnosti vyhledejte lékaře.P314 -Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Složka B - Tužidlo


, ,


Varování


Obsahuje nebezpečné látky:

etylbenzen; hexametylen diisokyanat, oligomery


Výstražné upozornění:

H226 - Hořlavá kapalina a páry.H315 - Dráždí kůži.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.H373 - Může způsobit poškození orgánů (sluchový orgán) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování). EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.


Bezpečnostní upozornění:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260 - Nevdechujte aerosoly, páry.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.


Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA