HML SafeFLEX 200 UBS - prostředek pro péči o karoserii

Úvod PODVOZKOVÁ OCHRANA UBSHML SafeFLEX 200 UBS - prostředek pro péči o karoserii

HML SafeFLEX 200 UBS - prostředek pro péči o karoserii

Účinně chrání podvozek vozidla před korozí.

Kód: 1168873
 
 
 
 
223,- CZK
Do košíku

HML SafeFLEX 200 UBS - prostředek pro péči o karoserii

Prostředek pro péči o karoserii, zejmén podvozky vyráběný na bázi vysoce kvalitních syntetických pryskyřic. Neobsahuje bitumen a asfalt. Po vysušení je vrstva flexibilní a odolná vůči nárazům štěrku, kamenů, vody, soli, maziv a olejů
Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění


, , ,


Nebezpečí !


Obsahuje nebezpečné látky: toluen

 


Výstražné upozornění:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 -Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matkyH362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění:

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.


Související zboží

RAPTOR Profesionální aplikační pistole

RAPTOR Profesionální aplikační pistole

Nabízí aplikaci profesionálního konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.
(Manometr není součástí balení.)

skladem
2 078,- CZK
RAPTOR Standardní aplikační pistole

RAPTOR Standardní aplikační pistole

Nabízí aplikaci konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.

skladem
532,- CZK
RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

2K vysoce kvalitní základ, speciálně navržený pro použití pod ochranný nátěr RAPTOR.
Obsahuje směs antikorozních přísad, které pomáhají zabraňovat rezavění a korozi s vynikající odolností vůči soli.


skladem
1 080,- CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA